Algemene Voorwaarden voor itvacature.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van itvacature.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door itvacature.be. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van itvacature.be is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij itvacature.be.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met itvacature.be te mogen claimen of te veronderstellen.

itvacature.be streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. itvacature.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Plaatsen vacatures

Om een gevarieerd aanbod te behouden, aanvaarden we maximaal 3 aanvragen per keer per bedrijf. Nadat deze inzendingen zijn goedgekeurd kunnen er opnieuw inzendingen geplaatst worden. Er mogen maximaal 50 inzendingen per maand geplaatst worden door hetzelfde bedrijf. We doen ons best om alle inzendingen zo spoedig mogelijk te behandelen.

Vacatures die niet voldoen aan de normen van itvacature, zijn mogelijk onderhevig aan controle en vereisen extra informatie van de werkgever.
Vermeldingen die misleidend blijken te zijn, die de ervaring van de werkzoekende op itvacature zou kunnen verslechteren of die niet op een ‘echte’ vacature lijken, worden mogelijk geheel uit de zoekresultaten verwijderd.

IT Vacature behoudt zich het recht voor om een vacature te weigeren of verwijderen en kan het account van elk bedrijf om wat voor reden dan ook deactiveren. We kunnen niet elke keer dat we een vacature of bedrijf verwijderen de reden daarvoor geven. We behouden te allen tijde het recht voor om een vacature, organisch of gesponsord, te verwijderen als we van mening zijn dat dit in het belang van ons is of van onze gebruikers.

 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van itvacature.be op deze pagina.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.